Algemene Voorwaarden Miriam van der Hoek

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Miriam van der Hoek en een wederpartij tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Met het boeken van een fotoshoot of het afnemen van een online programma gaat de wederpartij akkoord met deze voorwaarden.
Miriam van der Hoek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen.

vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt Miriam van der Hoek eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.

factuur en betaling

Betaling van een fotoshoot dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien Miriam van der Hoek de verschuldigde betaling niet binnen deze termijn heeft ontvangen is de wederpartij vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Miriam van der Hoek ter verkrijging van de voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
Gebruik van het werk van Miriam van der Hoek is niet toegestaan zolang de wederpartij enig uitstaande factuur van Miriam van der Hoek nog niet heeft voldaan.
Betaling van een online programma geschiedt direct middels iDeal om toegang te krijgen tot het online programma. De factuur wordt per e-mail nagestuurd.

wijziging datum / annulering

Wijziging van de afgesproken datum van een fotoshoot kan in overleg met Miriam van der Hoek en kosteloos tot 4 dagen voor de afgesproken datum. Bij wijziging van de afgesproken datum korter dan 4 dagen voor de geplande fotoshoot wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht tenzij de reden van wijziging ziekte of andere onvoorziene omstandigheden betreft.
In geval van slecht weer op de afgesproken datum van de fotoshoot kan de datum in overleg met Miriam van der Hoek worden gewijzigd tot uiterlijk op de ochtend van de afgesproken dag.
Annuleren van een geplande fotoshoot kan kosteloos tot 14 dagen voor de afgesproken datum. Bij annuleren tussen 4 en 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Tenzij de reden van annuleren ziekte of andere onvoorziene omstandigheden betreft. Bij annulering korter dan 4 dagen voor de afgesproken datum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Tenzij de reden van annulering ziekte of andere onvoorziene omstandigheden betreft.
Indien Miriam van der Hoek door ziekte of ander lichamelijk letsel niet in staat is om te fotograferen is zij niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Miriam van der Hoek de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Inschrijving voor een online programma is te allen tijde bindend. Indien de wederpartij annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats.
De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van alle onderdelen die deel uitmaken van het programma.

opdracht

Miriam van der Hoek heeft het recht om alles wat niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij.

auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografie van Miriam van der Hoek berust bij Miriam van der Hoek.
De wederpartij mag het werk uitsluitend gebruiken voor de eigen website en social media tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruik van het werk van Miriam van der Hoek door derden is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Elk gebruik van het werk van Miriam van der Hoek dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Bij inbreuk komt Miriam van der Hoek een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Miriam van der Hoek gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

naamsvermelding

De naam van Miriam van der Hoek dient duidelijk bij haar fotografisch werk te worden vermeld of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.

aansprakelijkheid

Miriam van der Hoek is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Miriam van der Hoek.
Miriam van der Hoek is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van haar werk tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Miriam van der Hoek.

overig online programma

Deelnemers dienen zelf voldoende tijd te reserveren voor het volgen van een online programma van Miriam van der Hoek. Miriam van der Hoek spant zich in voor een positief resultaat maar kan niet garanderen dat dit resultaat wordt bereikt.
Alle inhoud van een online programma van Miriam van der Hoek blijft eigendom van Miriam van der Hoek. Het is verboden om de inhoud te kopiëren, te delen of te verspreiden.
Toegang tot een programma is verbonden aan 1 persoon en kan niet worden overgedragen. De wederpartij mag derden geen toegang verlenen tot de online leeromgeving van Miriam van der Hoek en de aan de wederpartij verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord niet bekend maken aan derden.

Miriam van der Hoek
Voorschoterlaan 79-4
3062 KJ Rotterdam

info@miriamvanderhoek.nl

KvK Rotterdam 24465049
BTW NL001708951B28

Update: 18 oktober 2021